วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
รายวิชา หน้าที่พลเมือง รหัส ส32102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โดย ครู วิรัช  เครือทอง
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา